ആശംസകള്‍ / പ്രതികരണങ്ങള്‍ / സന്ദേശങ്ങള്‍
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രചാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിലും വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Email
Password
 

Not yet a member?
Register Now! [Very Simple Form, Only 3 required fields]


Forget your password?
Click here to get your password
Name *
Email *
Password *
Phone
Designation
Image
 
Native Place
Native District
Native State
Native Country
 
Current Location
Current Country
Already Registered? Please Login
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

أنواع أخرى من أموال الزكاة زكاة الزروع والثمار ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2- 267) ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ). هل تزكى جميع الحاصلات الزراعية ؟ اختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا فى الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على عدة أقوال : • يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها . وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فى الكويت . • ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها . • وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط .
 
noorudheen

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

This site is very help full to know the rule of islam
 
aflakokkoli

i need information about 'sunnathu kalayanam 'from hadhees
 
salim

Very useful information എബൌട്ട്‌ ഇസ്ലാം.
 
Veeran Kutty
X gulf

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10