സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് മുശ് രിക്കിന്റെ പതിവ്

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:41
Fussilat
7 - 7
സകാത്ത്‌ നല്‍കാത്തവരും പരലോകത്തില്‍ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുമായ.(7)