യഊഖ് യഗൂഥ്

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:71
Nooh
23 - 23
അവര്‍ പറഞ്ഞു: (ജനങ്ങളേ,) നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്‌. വദ്ദ്‌, സുവാഅ്‌, യഗൂഥ്‌, യഊഖ്‌, നസ്‌റ്‌ എന്നിവരെ നിങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കരുത്‌.(23)