വിനോദം ആവശ്യത്തിന്ന്‍

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:12
Yusuf
12 - 12
നാളെ അവനെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അയച്ചുതരിക. അവന്‍ ഉല്ലസിച്ച്‌ നടന്നുകളിക്കട്ടെ. തീര്‍ച്ചയായും ഞങ്ങള്‍ അവനെ കാത്തുരക്ഷിച്ച്‌ കൊള്ളാം.(12)