സബഅ

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:27
An-Naml
22 - 22
എന്നാല്‍ അത്‌ എത്തിച്ചേരാന്‍ അധികം താമസിച്ചില്ല. എന്നിട്ട്‌ അത്‌ പറഞ്ഞു: താങ്കള്‍ സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. സബഇല്‍ നിന്ന്‌ യഥാര്‍ത്ഥമായ ഒരു വാര്‍ത്തയും കൊണ്ടാണ്‌ ഞാന്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്‌.(22)