പിശാച് മുശ് രിക്കുകളെ പ്രത്യേകം സ്വാധീനിക്കുന്നു

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:16
An-Nahl
100 - 100
അവന്‍റെ അധികാരം അവനെ രക്ഷാധികാരിയാക്കുന്നവരുടെയും അല്ലാഹുവോട്‌ പങ്കുചേര്‍ക്കുന്നവരുടെയും മേല്‍ മാത്രമാകുന്നു.(100)