മതം കണിശം

[ 2 - Aya Sections Listed ]
Surah No:24
An-Noor
9 - 9
അഞ്ചാമതായി അവന്‍ സത്യവാന്‍മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ കോപം തന്‍റെ മേല്‍ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന്‌ (പറയുകയും വേണം.)(9)
Surah No:109
Al-Kaafiroon
6 - 6
നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ മതം. എനിക്ക്‌ എന്‍റെ മതവും.(6)